ترین‌های بورس چهارشنبه (17 مهر)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (17 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشهد 18,079 18,259 9.16
غمهرا 37,559 37,559 5.00
حپترو 25,008 25,019 4.95
شکربن 28,958 28,982 4.91
خریخت 2,252 2,259 4.65

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فیروزه 33,755 34,443 5.45
سپاها 2,605 2,605 5.00
برکت 5,779 5,779 5.00
والبر 6,310 6,310 5.00
دکوثر 8,882 8,882 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 6,036 1.76 746.43 میلیارد
پارند 10,021 0.07 602.78 میلیارد
ونوین 4,000 4.42 573.1 میلیارد
شسپا 10,545 3.98 355.966 میلیارد
ولساپا 2,129 4.66 317.681 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فخاس 15,526 4.40 161.30
شبریز 33,763 4.36 149.96
کگل 6,813 1.63 143.16
وغدیر 3,012 2.31 135.94
شخارک 22,995 3.71 135.12

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ونوین 4,000 4.42 431.876 میلیارد
پارند 10,021 0.07 164.968 میلیارد
شسپا 10,545 3.98 124.056 میلیارد
غگل 56,153 3.94 91.769 میلیارد
کمند 10,029 0.01 56.916 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 6,036 1.76 230.274 میلیارد
ولساپا 2,129 4.66 100.065 میلیارد
سفارس 5,413 4.95 68.078 میلیارد
وپاسار 2,303 2.29 55.993 میلیارد
خبهمن 2,086 0.10 48.166 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر