ترین‌های بورس سه‌شنبه (16 مهر)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (16 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غمهرا 35,771 35,771 5.00
حپترو 23,828 23,828 5.00
رتکو 16,718 16,768 4.68
غشهد 16,562 16,647 4.46
لپارس 24,374 24,499 4.43

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سقاین 26,728 26,328 8.37
دیران 8,711 8,711 5.00
دسبحان 11,609 11,609 5.00
دفارا 30,725 30,725 5.00
والبر 6,642 6,642 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 6,144 4.79 2.076 هزار میلیارد
پارند 10,014 1.64 1.546 هزار میلیارد
شسپا 10,141 3.30 615.474 میلیارد
وتجارت 494 3.89 555.399 میلیارد
سپاس 10,011 1.75 491.011 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شخارک 22,173 4.01 140.37
شبریز 32,362 4.13 135.61
پارس 51,393 1.07 89.64
شبندر 16,422 1.35 82.32
فخاس 14,872 1.74 62.80

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,014 1.64 254.357 میلیارد
شسپا 10,141 3.30 101.27 میلیارد
لپارس 24,374 4.43 87.076 میلیارد
کمند 10,030 1.57 53.719 میلیارد
سغرب 8,293 4.33 38.318 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 6,144 4.79 1.117 هزار میلیارد
وتجارت 494 3.89 126.323 میلیارد
وبصادر 586 3.93 102.921 میلیارد
رمپنا 9,564 4.39 66.613 میلیارد
تیپیکو 20,076 4.20 62.738 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر