ترین‌های فرابورس یکشنبه (14 مهر)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (14 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تلیسه 18,641 18,641 5.00
داوه 15,318 15,318 5.00
چکاپا 7,311 7,311 5.00
بجهرم 2,796 2,796 4.99
ثغرب 2,654 2,656 4.90

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ودی 3,211 3,214 7.60
اتکام 3,763 3,763 5.00
کی بی سی 18,557 18,557 5.00
دسانکو 9,413 9,412 4.99
دبالک 11,379 11,379 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 26,748 0.48 317.048 میلیارد
آکورد 20,803 0.19 313.785 میلیارد
فزرین 12,362 3.21 276.608 میلیارد
ذوب 2,218 1.68 257.258 میلیارد
دی 3,953 4.70 235.959 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 26,748 0.48 81.227 میلیارد
چکاپا 7,311 5.00 74.403 میلیارد
آکورد 20,803 0.19 56.738 میلیارد
آسامید 10,081 0.05 53.471 میلیارد
بجهرم 2,796 4.99 49.397 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
بمپنا 55,188 0.81 38.077 میلیارد
قاسم 59,714 1.63 15.409 میلیارد
کگهر 16,464 3.00 14.645 میلیارد
مادیرا 21,787 1.90 11.678 میلیارد
زدشت 9,960 4.23 10.811 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر