ترین‌های بورس یکشنبه (14 مهر)
 ترین‌های بورس یکشنبه (14 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شسینا 65,555 65,555 5.00
کسرا 19,951 19,951 5.00
شنفت 15,976 15,976 4.99
ونیرو 2,509 2,510 4.94
شدوص 9,589 9,599 4.89

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خریخت 2,060 2,056 9.53
دسبحا 8,887 8,768 8.51
فیروزه 34,223 35,360 6.29
خزر 4,317 4,317 5.00
دزهراوی 10,473 10,473 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 6,659 0.03 3.37 هزار میلیارد
پارند 10,177 0.06 803.165 میلیارد
وتوکا 6,157 4.85 798.003 میلیارد
کمند 10,187 0.11 617.823 میلیارد
والبر 7,155 0.34 493.295 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
برکت 6,457 4.65 45.55
شسپا 9,350 3.03 45.15
شبهرن 21,416 2.96 43.75
شنفت 15,976 4.99 41.59
حفاری 5,648 4.42 34.08

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتوکا 6,157 4.85 213.88 میلیارد
پارند 10,177 0.06 191.826 میلیارد
کمند 10,187 0.11 175.124 میلیارد
شکربن 27,238 4.79 169.36 میلیارد
برکت 6,457 4.65 134.084 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اخابر 4,374 4.56 83.523 میلیارد
وپاسار 2,560 4.83 79.357 میلیارد
وبصادر 632 4.82 75.964 میلیارد
ولساپا 2,374 4.96 69.371 میلیارد
البرز 3,622 4.98 67.623 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر