ترین‌های بورس شنبه (13 مهر)
 ترین‌های بورس شنبه (13 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چفیبر 4,038 4,081 9.08
فباهنر 13,139 13,100 7.82
دزهراوی 11,029 10,722 7.36
شسینا 62,434 62,434 5.00
شکربن 25,994 25,994 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خپویش 52,809 53,003 4.87
غالبر 13,517 13,483 4.76
دلر 37,763 37,820 4.74
حپترو 21,620 21,505 4.49
شپارس 10,168 10,113 4.48

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
والبر 7,131 4.94 774.92 میلیارد
وتجارت 561 2.19 753.541 میلیارد
پارند 10,171 0.19 749.852 میلیارد
دزهراوی 11,029 7.36 642.651 میلیارد
وبصادر 665 2.62 618.008 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 6,661 5.00 433.70
همراه 14,580 1.92 143.95
وپاسار 2,690 4.02 143.42
شتران 5,770 1.87 127.62
ومعادن 5,020 1.54 83.81

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتوکا 5,872 4.99 464.867 میلیارد
والبر 7,131 4.94 407.166 میلیارد
وتجارت 561 2.19 248.825 میلیارد
ونوین 4,740 4.15 216.48 میلیارد
خعتبار 4,176 4.92 162.864 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 2,271 3.56 153.029 میلیارد
وپخش 45,579 0.98 64.955 میلیارد
ولساپا 2,499 2.91 64.284 میلیارد
البرز 3,812 0.47 63.135 میلیارد
دلر 37,763 4.74 52.097 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر