ترین‌های فرابورس چهارشنبه (20 شهریور)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (20 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غنیلی 8,500 8,500 21.43
گکوثر 32,009 32,009 5.00
زدشت 9,073 9,073 5.00
دبالک 7,414 7,414 5.00
ثپردیس 3,487 3,487 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سرچشمه 5,493 5,469 4.02
حسیر 7,478 7,402 4.02
سدبیر 6,779 6,717 3.18
قچار 31,916 32,122 2.81
افرا 8,339 8,300 2.52

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 41,208 3.77 290.863 میلیارد
سمگا 8,023 0.36 286.573 میلیارد
ذوب 1,772 0.34 279.933 میلیارد
اعتماد 26,143 0.02 190.683 میلیارد
خدیزل 8,889 4.92 154.09 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
مادیرا 21,873 4.69 65.078 میلیارد
زاگرس 67,990 1.37 32.156 میلیارد
تبرک 3,729 2.93 30.308 میلیارد
حریل 3,096 3.41 22.504 میلیارد
گکوثر 32,009 5.00 22.406 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 26,143 0.02 58.714 میلیارد
کرمان 41,208 3.77 27.489 میلیارد
بکهنوج 12,764 1.13 21.129 میلیارد
حخزر 17,563 0.87 18.304 میلیارد
اتکای 3,767 0.67 16.362 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر