ترین‌های بورس چهارشنبه (20 شهریور)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (20 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثاخت 2,170 2,199 5.54
شسینا 57,869 57,870 5.00
پدرخش 40,875 40,876 5.00
بکاب 40,541 40,541 5.00
کفپارس 30,422 30,422 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حتوکا 16,705 16,692 4.92
قثابت 19,376 19,342 4.83
غدشت 86,606 86,347 4.71
بالبر 8,982 8,945 4.60
کاردان 37,200 37,200 4.57

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خاهن 5,352 4.37 537.348 میلیارد
خساپا 1,799 3.87 444.945 میلیارد
پارند 10,031 0.18 419.57 میلیارد
رمپنا 10,704 0.59 413.279 میلیارد
ثشرق 2,460 4.90 389.063 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
پارس 45,732 4.25 306.54
شتران 6,426 2.75 207.09
فملی 4,952 1.98 204.90
وپاسار 2,115 4.86 135.16
فارس 6,801 0.77 130.20

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خاهن 5,352 4.37 422.158 میلیارد
وپاسار 2,115 4.86 103.371 میلیارد
ثشرق 2,460 4.90 94.105 میلیارد
کطبس 14,304 3.98 85.682 میلیارد
بفجر 10,599 4.99 84.17 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 10,704 0.59 206.305 میلیارد
پارند 10,031 0.18 89.968 میلیارد
فرآور 55,938 3.46 57.723 میلیارد
نوری 33,912 0.07 46.542 میلیارد
فولاد 4,424 0.09 39.056 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر