ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (12 شهریور)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (12 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گزسکه 2,520 2,520 6.78
ودی 2,933 2,991 6.11
بمپنا 46,042 46,058 4.96
فزرین 6,952 6,955 4.95
زماهان 11,767 11,778 4.89

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اعتلا 5,698 5,677 4.64
کوثر 9,954 9,891 4.39
ثعمرا 3,150 3,124 4.20
غدیس 10,890 11,050 3.61
شغدیر 7,902 7,950 3.47

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 4,134 0.95 596.73 میلیارد
کرمان 36,701 3.68 435.71 میلیارد
ودی 2,933 6.11 318.221 میلیارد
آکورد 20,412 0.04 279.389 میلیارد
ذوب 1,744 1.02 238.711 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 2,933 6.11 196.679 میلیارد
اعتماد 26,105 0.14 45.94 میلیارد
اتکای 3,444 1.68 32.792 میلیارد
آکورد 20,412 0.04 30.784 میلیارد
بمپنا 46,042 4.96 29.791 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 4,134 0.95 18.498 میلیارد
زاگرس 65,270 0.02 15.865 میلیارد
چکاپا 6,188 0.02 14.293 میلیارد
کتوکا 18,556 1.35 13.098 میلیارد
هجرت 29,373 4.33 10.342 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر