تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی  

وزیر اقتصاد، استعفای میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی را پذیرفت و داود خانی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

ایسنا: داوود خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی با حفظ سمت از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. پیش از این، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، ریاست سازمان خصوصی سازی را عهده دار بود که استعفایش مورد موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

به فاصله کمی از رسانه‌ای شدن برکناری پوری حسینی، رسانه‌ها خبر بازداشت وی توسط دستگاه قضایی را منتشر کردند. قبلا انتقادهای فراوانی درباره شیوه خصوصی‌سازی شرکت‌ها مطرح شده بود و برخی رسانه‌ها نیز خبرهایی درباره تخلفات صورت‌گرفته در سازمان خصوصی‌سازی طی دوره ریاست پوری‌حسینی منتشر کرده بودند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر