ترین‌های بورس سه‌شنبه (22 مرداد)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (22 مرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وساخت 11,123 11,562 19.92
شاملا 36,472 36,750 5.77
بکاب 22,282 22,282 5.00
حپترو 18,413 18,413 5.00
سصفها 18,285 18,285 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غالبر 7,721 7,839 4.97
غچین 34,189 34,301 4.83
غاذر 15,435 15,344 4.43
چکاوه 7,967 7,945 4.21
وبوعلی 3,165 3,140 4.18

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
حکشتی 6,100 4.81 286.442 میلیارد
وتجارت 408 2.51 285.873 میلیارد
رکیش 3,618 4.78 198.511 میلیارد
فاراک 1,943 4.91 196.498 میلیارد
نوری 33,098 0.81 178.428 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
همراه 12,308 4.62 283.83
اخابر 3,490 4.33 236.85
رانفور 13,667 4.21 126.23
حکشتی 6,100 4.81 124.96
فولاد 3,864 0.91 123.87

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حکشتی 6,100 4.81 138.799 میلیارد
فاراک 1,943 4.91 136.434 میلیارد
حفاری 3,911 4.54 111.8 میلیارد
لابسا 25,384 4.96 78.074 میلیارد
رکیش 3,618 4.78 74.175 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
نوری 33,098 0.81 69.776 میلیارد
کمند 10,075 0.15 48.813 میلیارد
جم پیلن 27,395 1.53 45.31 میلیارد
رمپنا 8,511 1.63 41.25 میلیارد
امین یکم 10,162 0.10 24.916 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر