ترین‌های فرابورس چهارشنبه (16 مرداد)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (16 مرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مادیرا 23,006 22,700 5.18
پخش 12,208 12,208 5.00
زکشت 9,915 9,915 5.00
کی بی سی 11,082 11,082 4.99
حسیر 4,962 4,962 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وعسکر 2,251 2,240 4.05
شرانل 10,780 10,840 3.42
دتولید 3,876 3,880 3.34
قشیر 6,853 6,913 3.06
میدکو 4,862 4,889 2.82

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 31,766 4.30 555.36 میلیارد
اعتماد 25,584 0.04 358.546 میلیارد
حریل 2,585 3.36 205.377 میلیارد
ذوب 1,501 1.12 174.336 میلیارد
درهآور 9,603 0.69 157.596 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حریل 2,585 3.36 87.816 میلیارد
حسیر 4,962 4.99 52.461 میلیارد
کرمان 31,766 4.30 41.34 میلیارد
خدیزل 6,824 4.90 31.39 میلیارد
ثعمرا 2,722 3.66 24.262 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
قاسم 29,325 4.63 22.037 میلیارد
بمپنا 37,510 0.91 13.589 میلیارد
کگهر 17,430 0.04 12.954 میلیارد
غشهداب 3,712 0.75 9.928 میلیارد
اپرداز 12,990 0.76 8.633 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر