ترین‌های بورس چهارشنبه (16 مرداد)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (16 مرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وپست 3,656 3,727 5.42
شاملا 34,483 34,483 5.00
کفپارس 24,920 24,920 5.00
کحافظ 19,914 19,914 5.00
سفار 17,755 17,755 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فلامی 28,117 27,978 4.53
ددام 6,668 6,624 4.36
بموتو 16,717 16,789 4.36
دارو 13,548 13,999 4.35
شبریز 24,662 24,799 3.88

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خپارس 1,249 4.61 423.702 میلیارد
پترول 2,530 4.16 378.046 میلیارد
های وب 9,018 4.35 304.376 میلیارد
فسرب 20,470 3.95 296.635 میلیارد
بترانس 7,354 4.06 245.02 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 8,256 2.55 147.89
اخابر 3,343 1.24 65.73
وپارس 2,647 3.56 57.77
پترول 2,530 4.16 53.97
شیران 10,339 4.14 50.83

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
بترانس 7,354 4.06 75.925 میلیارد
های وب 9,018 4.35 60.968 میلیارد
غچین 35,422 4.98 53.356 میلیارد
پسهند 7,301 4.93 46.922 میلیارد
سصفها 15,797 5.00 46.759 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
پترول 2,530 4.16 174.414 میلیارد
وپاسار 1,703 2.69 75.574 میلیارد
نوری 33,422 0.58 39.092 میلیارد
رمپنا 8,256 2.55 31.691 میلیارد
پارسان 5,351 1.02 30.077 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر