ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (15 مرداد)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (15 مرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کی بی سی 10,555 10,555 4.99
پخش 11,627 11,631 4.96
درهآور 9,670 9,676 4.93
وهور 4,316 4,319 4.91
فولای 6,414 6,424 4.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدیس 10,721 10,702 4.83
کاسپین 13,084 13,078 4.71
اعتلا 3,959 3,940 4.28
دکپسول 13,541 13,420 3.88
شاوان 31,765 31,498 3.51

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
درهآور 9,670 4.93 277.629 میلیارد
کرمان 30,453 0.89 232.331 میلیارد
وعسکر 2,347 3.76 217.089 میلیارد
ذوب 1,518 1.00 163.683 میلیارد
سمگا 7,042 2.84 150.299 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
درهآور 9,670 4.93 84.24 میلیارد
کاسپین 13,084 4.71 45.04 میلیارد
حسینا 16,486 3.30 35.675 میلیارد
زکشت 9,443 2.86 34.939 میلیارد
وهور 4,316 4.91 21.138 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 17,433 1.89 23.501 میلیارد
قاسم 28,011 1.73 17.162 میلیارد
شاوان 31,765 3.51 14.325 میلیارد
داوه 4,687 0.43 12.342 میلیارد
زاگرس 60,381 1.41 9.151 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر