ترین‌های فرابورس یکشنبه (23 تیر)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (23 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کیمیا 15,812 15,604 8.69
کگهر 15,864 15,865 5.92
کرمان 36,823 36,823 5.00
زکشت 9,236 9,236 4.99
درهآور 4,428 4,428 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشیر 7,813 7,711 7.07
وعسکر 2,027 2,024 4.84
غشهداب 4,105 4,095 4.76
اعتلا 3,199 3,183 4.51
ودی 2,565 2,546 4.26

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 3,096 4.00 590.71 میلیارد
اعتماد 25,251 0.07 303.307 میلیارد
چکاپا 5,406 1.37 234.325 میلیارد
ذوب 1,647 1.23 230.833 میلیارد
زاگرس 55,710 4.74 180.421 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 55,710 4.74 39.199 میلیارد
چکاپا 5,406 1.37 23.739 میلیارد
شغدیر 7,040 4.54 20.489 میلیارد
کگهر 15,864 5.92 10.106 میلیارد
بکهنوج 8,154 4.94 10.066 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 3,096 4.00 81.816 میلیارد
بمپنا 28,190 0.04 51.415 میلیارد
اعتماد 25,251 0.07 16.626 میلیارد
مادیرا 17,977 2.66 9.499 میلیارد
تبرک 3,321 1.69 8.967 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر