ترین‌های فرابورس شنبه (22 تیر)
 ترین‌های فرابورس شنبه (22 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دکپسول 16,362 16,362 5.00
بهپاک 8,811 8,811 4.99
سبزوا 6,594 6,595 4.98
دبالک 5,834 5,834 4.98
درهآور 4,218 4,218 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کشرق 23,425 23,500 4.88
اوان 22,324 22,295 4.87
کمرجان 10,750 10,727 4.79
ودی 2,680 2,674 4.76
آ س پ 2,046 2,040 4.70

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 2,978 4.93 648.968 میلیارد
ذوب 1,627 3.38 374.909 میلیارد
اعتماد 25,233 0.12 227.817 میلیارد
سمگا 7,158 0.06 222.07 میلیارد
کرمان 35,038 2.52 169.93 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وگستر 3,119 4.98 58.325 میلیارد
دکپسول 16,362 5.00 45.831 میلیارد
چکاپا 5,333 4.55 31.377 میلیارد
ولبهمن 2,467 4.93 17.431 میلیارد
بکهنوج 7,767 3.93 12.384 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 2,978 4.93 173.562 میلیارد
سمگا 7,158 0.06 30.604 میلیارد
بمپنا 28,199 0.09 27.993 میلیارد
اعتماد 25,233 0.12 24.683 میلیارد
آکورد 19,829 0.18 20.157 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر