ترین‌های فرابورس چهارشنبه (19 تیر)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (19 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پخش 11,070 11,184 9.12
دماوند 44,344 44,344 5.00
دکپسول 15,583 15,583 5.00
داوه 4,748 4,748 5.00
غویتا 13,560 13,560 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شتوکا 31,937 32,100 4.86
بالاس 9,135 9,180 4.57
کرمان 35,954 35,750 4.45
غفارس 20,023 19,915 4.30
اوان 23,472 23,233 4.02

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,099 3.37 250.547 میلیارد
اعتماد 25,201 0.05 245.114 میلیارد
سمگا 7,156 2.71 222.585 میلیارد
ذوب 1,684 0.94 205.118 میلیارد
ودی 2,814 4.22 177.075 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غویتا 13,560 4.99 47.46 میلیارد
ثعمرا 3,124 4.97 45.308 میلیارد
دماوند 44,344 5.00 33.923 میلیارد
دی 2,838 4.99 32.923 میلیارد
وگستر 2,971 4.98 27.185 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 7,156 2.71 52.811 میلیارد
سبزوا 6,281 1.82 35.6 میلیارد
شرانل 12,111 3.48 28.094 میلیارد
اعتماد 25,201 0.05 23.948 میلیارد
کوثر 5,805 4.69 19.17 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر