ترین‌های بورس چهارشنبه (19 تیر)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (19 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پاسا 8,896 8,675 11.38
ونیرو 1,455 1,440 9.56
کپشیر 17,194 17,341 9.31
سخوز 4,873 4,830 8.51
سنیر 26,315 26,315 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شیران 11,438 11,438 5.00
لسرما 6,002 6,002 4.99
وبهمن 2,738 2,736 4.93
دامین 7,596 7,587 4.88
دلقما 4,820 4,813 4.86

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وامید 6,437 4.82 286.356 میلیارد
خساپا 1,662 3.04 284.742 میلیارد
شسپا 50,511 2.85 257.409 میلیارد
جم پیلن 26,095 1.18 249.793 میلیارد
وتجارت 408 0.49 211.87 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وامید 6,437 4.82 235.88
شخارک 68,433 3.32 116.77
کچاد 4,786 2.00 109.86
وغدیر 2,305 2.26 97.54
کگل 7,188 0.79 71.40

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شسپا 50,511 2.85 110.187 میلیارد
خساپا 1,662 3.04 49.136 میلیارد
شخارک 68,433 3.32 41.367 میلیارد
کچاد 4,786 2.00 40.919 میلیارد
وامید 6,437 4.82 30.534 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
جم پیلن 26,095 1.18 109.305 میلیارد
وتجارت 408 0.49 52.034 میلیارد
امین یکم 10,108 0.02 39.307 میلیارد
فارس 5,954 0.65 27.659 میلیارد
کگل 7,188 0.79 26.919 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر