ترین‌های بورس دوشنبه (17 تیر)
 ترین‌های بورس دوشنبه (17 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
برکت 2,842 2,925 11.63
ددام 7,001 7,068 9.19
وساخت 6,993 7,068 9.06
شفارس 5,129 5,195 6.85
غگل 34,511 34,511 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
لابسا 31,160 31,160 5.00
دانا 5,114 5,105 4.82
زپارس 30,595 30,347 4.22
غدام 36,715 36,410 4.08
پدرخش 41,445 41,411 3.32

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,009 0.03 621.056 میلیارد
شیران 12,478 4.06 460.127 میلیارد
وامید 5,872 4.97 445.606 میلیارد
تیپیکو 13,402 4.97 343.694 میلیارد
خساپا 1,665 0.18 324.79 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,504 1.81 279.16
فارس 5,976 1.58 228.42
پارس 46,583 3.11 226.44
وامید 5,872 4.97 223.87
کگل 7,176 2.18 197.13

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وامید 5,872 4.97 273.643 میلیارد
خساپا 1,665 0.18 133.455 میلیارد
وایران 2,327 4.96 129.859 میلیارد
آپ 15,101 4.69 107.193 میلیارد
پردیس 2,501 4.82 103.557 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگل 7,176 2.18 80.78 میلیارد
وتجارت 415 1.22 49.692 میلیارد
رمپنا 6,908 0.30 44.612 میلیارد
تاصیکو 2,793 3.10 42.38 میلیارد
زپارس 30,595 4.22 40.53 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر