اجرای مرحله سوم سامانه مدیریت ریسک در بورس

سازمان بورس، نحوه اجرای مرحله سوم سامانه مدیریت ریسک کارگزاران بورس را اعلام کرد.

دنیای بورس: مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با توجه به تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسه ۸ خردادماه کمیته پایش ریسک بازار، موارد ذیل را در خصوص نحوه اجرای مرحله سوم سامانه مدیریت ریسک اعلام کرد:

1. تاریخ شروع اجرای مرحله سوم، روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه خواهد بود.

2. مدت زمان اجرای مرحله سوم، ۳ ساعت (ازساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰) خواهد بود.

3. پس از دریافت بازخورد از اجرای مرحله سوم، مدت زمان اجرای سامانه مزبور تا پوشش کامل مدت زمان بازار افزایش خواهد یافت.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر