ترین‌های فرابورس چهارشنبه (22 خرداد)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (22 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شتوکا 30,018 30,018 5.00
بمپنا 20,670 20,670 5.00
حسینا 17,579 17,579 5.00
قاسم 13,578 13,578 5.00
غگلستا 12,863 12,863 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کرمان 32,223 32,037 4.45
خدیزل 7,572 7,529 4.44
بهپاک 9,525 9,414 3.88
ساینا 15,634 15,419 3.67
زنگان 18,116 17,865 3.66

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 6,933 0.52 759.417 میلیارد
ذوب 1,800 0.77 364.352 میلیارد
کرمان 32,223 4.45 319.614 میلیارد
اعتماد 24,822 0.08 249.475 میلیارد
حریل 2,553 3.44 222.621 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 1,962 4.98 156.839 میلیارد
حریل 2,553 3.44 68.826 میلیارد
وهور 2,935 4.90 37.969 میلیارد
اپرداز 11,017 4.99 28.055 میلیارد
نوین 1,733 4.97 26.612 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 32,223 4.45 75.908 میلیارد
اعتماد 24,822 0.08 30.816 میلیارد
خدیزل 7,572 4.44 28.331 میلیارد
زاگرس 45,979 0.18 23.5 میلیارد
کگهر 13,290 0.17 12.099 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر