ترین‌های بورس چهارشنبه (22 خرداد)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (22 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کفرا 18,000 18,000 12.39
خمحرکه 4,480 4,420 11.58
شپارس 7,000 7,000 10.88
ختوقا 2,984 3,016 9.02
کاما 16,000 16,000 8.90

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکارن 26,886 26,770 4.57
غدشت 45,518 45,314 4.57
وصنعت 2,132 2,122 4.52
دیران 5,881 5,844 4.39
شکربن 22,036 21,889 4.36

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 4,084 4.61 1.14 هزار میلیارد
خودرو 5,417 4.43 683.286 میلیارد
پترول 2,108 4.82 564.503 میلیارد
خساپا 1,638 1.50 546.916 میلیارد
وتجارت 435 1.64 345.012 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
همراه 11,577 5.00 279.29
وبملت 4,084 4.61 237.60
رمپنا 7,060 4.56 220.25
اخابر 2,806 4.78 202.75
تاپیکو 2,384 3.56 176.43

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پترول 2,108 4.82 222.799 میلیارد
شیران 10,438 5.00 221.632 میلیارد
وبملت 4,084 4.61 157.985 میلیارد
تاپیکو 2,384 3.56 142.706 میلیارد
رمپنا 7,060 4.56 73.231 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دلر 19,319 0.14 101.982 میلیارد
خودرو 5,417 4.43 82.056 میلیارد
وپارس 2,239 4.82 54.027 میلیارد
فملی 4,128 1.75 44.521 میلیارد
شپنا 10,536 1.01 40.606 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر