موافقت با افزایش قیمت دو نوع تایر

سازمان حمایت با درخواست افزایش قیمت تایرسازان موافقت کرد.

دنیای بورس: سازمان حمایت با افزایش ۲۲ درصدی دو محصول لاستیک سازان، تایر رادیال سواری و باری موافقت کرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
62,767.72 1,700.13 2.71