ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (21 خرداد)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (21 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اعتلا 3,273 3,276 10.13
وهور 2,798 2,810 9.73
سمگا 6,968 7,043 8.82
بمپنا 19,686 19,686 5.00
حسینا 16,742 16,742 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
داوه 4,892 4,912 4.43
افرا 5,869 5,950 3.74
غگلپا 23,634 23,700 3.68
ثرود 2,774 2,750 3.55
حآسا 2,653 2,666 3.07

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 6,968 8.82 898.669 میلیارد
ذوب 1,814 0.60 315.146 میلیارد
اعتماد 24,802 0.05 237.637 میلیارد
حریل 2,644 2.56 207.185 میلیارد
آکورد 19,428 0.07 176.242 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 6,968 8.82 263.131 میلیارد
بمپنا 19,686 5.00 65.454 میلیارد
بکهنوج 7,166 4.70 36.041 میلیارد
حریل 2,644 2.56 31.588 میلیارد
اپرداز 10,493 4.44 30.228 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,814 0.60 58.797 میلیارد
غشهداب 3,615 0.53 20.411 میلیارد
کرمان 33,738 0.52 14.001 میلیارد
کاسپین 30,507 2.69 12.634 میلیارد
نطرین 18,485 0.99 10.662 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر