ترین‌های بورس سه‌شنبه (21 خرداد)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (21 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خپویش 39,950 40,163 22.88
بکام 8,286 8,410 10.94
دجابر 6,350 6,350 10.42
غگل 27,062 27,070 10.21
غالبر 6,779 6,939 7.69

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دیران 6,151 6,151 4.99
دکوثر 4,799 4,792 4.86
ساربیل 13,121 13,111 4.86
دامین 7,958 7,943 4.82
دالبر 7,434 7,500 4.78

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,664 0.95 670.361 میلیارد
خودرو 5,187 2.84 320.579 میلیارد
کماسه 8,333 1.06 275.042 میلیارد
کیان 16,980 0.05 272.734 میلیارد
کمند 10,037 0.08 270.532 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
اخابر 2,677 7.47 294.64
همراه 11,026 5.00 266.13
رمپنا 6,751 3.48 162.53
رانفور 14,222 3.53 107.56
وپارس 2,136 4.96 63.36

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کماسه 8,333 1.06 85.413 میلیارد
پترول 2,012 0.25 74.517 میلیارد
وپارس 2,136 4.96 41.482 میلیارد
دانا 4,340 4.98 38.192 میلیارد
فسرب 14,922 4.78 36.788 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,905 0.61 100.28 میلیارد
واتی 3,298 0.75 69.422 میلیارد
شپنا 10,431 0.44 43.834 میلیارد
خودرو 5,187 2.84 41.771 میلیارد
های وب 6,932 1.82 38.865 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر