ترین‌های فرابورس دوشنبه (20 خرداد)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (20 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 6,403 6,411 9.85
غفارس 21,366 21,366 5.00
بمپنا 18,749 18,749 5.00
زنگان 18,050 18,050 5.00
حسینا 15,945 15,945 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غگلپا 24,540 24,468 4.72
حپارسا 9,067 9,228 3.89
دریشمک 14,667 14,484 3.80
تبرک 3,530 3,500 3.79
افرا 6,097 6,060 3.64

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 6,403 9.85 501.84 میلیارد
اعتماد 24,789 0.03 375.523 میلیارد
حریل 2,574 1.79 371.635 میلیارد
ذوب 1,825 0.00 324.641 میلیارد
کرمان 33,915 4.79 238.244 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 6,403 9.85 222.222 میلیارد
کوثر 4,245 0.02 103.372 میلیارد
بمپنا 18,749 5.00 94.495 میلیارد
غمینو 7,392 5.00 66.048 میلیارد
تاپکیش 7,757 4.33 14.74 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 33,915 4.79 58.881 میلیارد
اوصتا 11,999 0.08 50.178 میلیارد
ذوب 1,825 0.00 46.593 میلیارد
حسیر 4,886 3.94 30.293 میلیارد
حریل 2,574 1.79 16.25 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر