ترین‌های بورس دوشنبه (20 خرداد)
 ترین‌های بورس دوشنبه (20 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کخاک 25,000 25,000 41.97
خپویش 42,907 42,907 31.97
شکربن 25,900 25,900 16.19
پاکشو 44,000 44,000 10.36
لپارس 11,838 11,846 10.17

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کطبس 10,841 10,804 4.49
وپخش 27,538 27,388 4.48
خموتور 6,589 6,549 4.41
غشان 10,313 10,235 4.27
تکنو 4,160 4,131 4.21

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,684 1.23 515.389 میلیارد
خودرو 5,048 2.54 484.054 میلیارد
بفجر 11,167 3.84 308.121 میلیارد
کیان 16,971 0.08 303.609 میلیارد
وتجارت 435 0.91 292.083 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
همراه 10,501 5.00 252.90
رمپنا 6,524 4.95 219.08
اخابر 2,491 3.92 148.58
رانفور 13,735 3.73 109.32
کخاک 25,000 41.97 73.02

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 6,524 4.95 94.636 میلیارد
خودرو 5,048 2.54 86.438 میلیارد
دسبحا 5,724 4.95 85.765 میلیارد
ورنا 1,378 3.77 54.213 میلیارد
دانا 4,134 4.98 39.32 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,418 0.59 83.622 میلیارد
های وب 6,812 0.98 55.096 میلیارد
بترانس 7,314 2.22 52.837 میلیارد
امین یکم 10,113 0.06 45.03 میلیارد
شپنا 10,481 0.23 40.912 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر