ترین‌های فرابورس شنبه (18 خرداد)
 ترین‌های فرابورس شنبه (18 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدبیر 3,275 3,283 9.94
دماوند 43,286 43,286 5.00
غمینو 6,705 6,705 5.00
بمپنا 17,007 17,007 4.99
گکوثر 15,936 15,936 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تاپکیش 7,458 7,458 4.99
حریل 2,690 2,690 4.98
قشیر 5,546 5,516 4.48
مارون 39,739 39,603 4.43
افرا 6,074 6,070 4.30

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 30,879 2.12 238.029 میلیارد
اعتماد 24,758 0.08 215.357 میلیارد
آکورد 19,386 0.26 209.963 میلیارد
ذوب 1,802 0.44 205.76 میلیارد
سمگا 5,449 0.76 162.154 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غشهداب 3,601 4.44 32.251 میلیارد
سمگا 5,449 0.76 25.593 میلیارد
گکوثر 15,936 4.99 23.904 میلیارد
وهور 2,435 4.64 20.386 میلیارد
تبرک 3,496 4.80 20.102 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 30,879 2.12 38.022 میلیارد
آکورد 19,386 0.26 24.791 میلیارد
شرانل 11,994 0.51 8.041 میلیارد
زاگرس 46,183 2.00 7.936 میلیارد
کاسپین 30,351 2.09 5.418 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر