ترین‌های بورس شنبه (18 خرداد)
 ترین‌های بورس شنبه (18 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خزر 2,880 2,880 24.19
شنفت 11,960 11,740 22.33
کلوند 7,000 7,000 20.42
غپینو 5,737 5,659 15.90
پارسیان 1,702 1,712 10.38

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولغدر 2,142 2,052 5.76
بفجر 12,224 12,224 5.00
شکلر 15,702 15,656 4.72
حپترو 6,096 6,076 4.68
تپمپی 7,425 7,399 4.66

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پترول 1,972 4.56 488.957 میلیارد
خساپا 1,623 1.00 466.222 میلیارد
امین یکم 10,102 0.10 386.027 میلیارد
سپ 11,175 4.84 261.566 میلیارد
وتجارت 438 2.01 206.039 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شنفت 11,960 22.33 115.50
شپدیس 16,623 3.56 90.72
حکشتی 5,072 3.72 79.00
شیراز 9,238 4.49 53.61
شیران 9,116 4.95 52.71

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پترول 1,972 4.56 268.35 میلیارد
سپ 11,175 4.84 219.068 میلیارد
شیران 9,116 4.95 75.981 میلیارد
بترانس 7,304 0.95 66.353 میلیارد
خزامیا 1,284 2.80 60.143 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,623 1.00 95.104 میلیارد
فملی 4,039 0.69 64.564 میلیارد
امین یکم 10,102 0.10 56.2 میلیارد
فولاد 4,378 0.16 47.956 میلیارد
پارس 41,945 2.69 45.455 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر