ترین‌های فرابورس یکشنبه (12 خرداد)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (12 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آ س پ 2,179 2,173 9.72
دبالک 5,873 5,913 9.49
کشرق 12,169 12,268 9.35
سمگا 5,245 5,364 6.39
دماوند 39,262 39,262 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حپارسا 8,402 8,460 4.12
ساینا 15,082 15,250 4.00
اوان 38,585 38,072 3.72
آساس 22,974 22,974 2.91
غفارس 17,757 17,730 2.11

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
حریل 2,980 0.33 448.606 میلیارد
اعتماد 24,693 0.09 371.278 میلیارد
ذوب 1,742 1.57 277.274 میلیارد
سمگا 5,245 6.39 222.694 میلیارد
سرچشمه 4,612 0.72 162.237 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 28,799 5.00 46.644 میلیارد
کگهر 13,706 4.99 37.419 میلیارد
اعتماد 24,693 0.09 27 میلیارد
ذوب 1,742 1.57 25.525 میلیارد
دریشمک 14,557 4.85 14.775 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
حریل 2,980 0.33 117.523 میلیارد
آکورد 19,324 0.07 14.47 میلیارد
بهپاک 9,197 0.51 13.548 میلیارد
زاگرس 47,103 0.08 13.228 میلیارد
کاسپین 28,651 4.66 8.991 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر