ترین‌های بورس یکشنبه (12 خرداد)
 ترین‌های بورس یکشنبه (12 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خمهر 1,476 1,522 14.06
سصوفی 2,492 2,492 13.79
لسرما 6,111 6,114 10.19
لبوتان 17,158 16,900 9.99
خنصیر 6,212 6,243 9.69

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثامان 6,938 6,938 5.00
دانا 3,808 3,850 4.61
لابسا 21,641 21,598 3.81
تمحرکه 3,753 3,770 3.62
سصفها 12,923 12,899 3.42

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 448 3.94 592.591 میلیارد
خساپا 1,534 4.00 585.417 میلیارد
وبملت 3,747 4.08 464.527 میلیارد
ستران 10,387 3.77 238.031 میلیارد
واتی 2,872 4.63 213.633 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 3,747 4.08 192.84
مبین 10,781 4.54 175.37
پارس 43,186 2.38 157.74
وتجارت 448 3.94 99.88
وبصادر 463 4.28 87.41

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,747 4.08 134.229 میلیارد
شسپا 41,937 5.00 122.241 میلیارد
واتی 2,872 4.63 116.372 میلیارد
غچین 21,816 4.98 69.523 میلیارد
خساپا 1,534 4.00 51.052 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,386 0.09 61.311 میلیارد
شتران 7,146 0.69 31.533 میلیارد
سفارس 3,444 1.20 31.371 میلیارد
فملی 4,043 0.25 23.339 میلیارد
خودرو 4,687 0.64 22.157 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر