ترین‌های بورس شنبه (11 خرداد)
 ترین‌های بورس شنبه (11 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سخزر 4,490 4,490 46.73
قشکر 7,742 7,835 8.93
فمراد 17,146 17,146 5.00
زپارس 15,154 15,154 5.00
کمنگنز 13,768 13,768 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قنیشا 10,599 10,568 9.48
لابسا 22,509 21,910 6.81
شدوص 5,605 5,605 5.00
کطبس 11,006 10,999 4.92
حتاید 7,814 7,805 4.88

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,475 4.17 1.075 هزار میلیارد
وتجارت 431 3.11 675.621 میلیارد
خودرو 4,658 1.19 270.983 میلیارد
ستران 10,008 4.55 261.762 میلیارد
امین یکم 10,064 0.17 224.945 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وتجارت 431 3.11 76.40
خساپا 1,475 4.17 60.80
وبصادر 444 3.02 59.83
تیپیکو 11,736 3.35 28.92
بفجر 12,313 1.36 28.15

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,475 4.17 196.446 میلیارد
وتجارت 431 3.11 82.626 میلیارد
های وب 5,956 2.18 52.427 میلیارد
دابور 11,800 4.99 47.2 میلیارد
شپدیس 15,967 0.14 28.419 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبریز 22,761 4.80 75.583 میلیارد
فولاد 4,391 2.42 75.247 میلیارد
ستران 10,008 4.55 68.233 میلیارد
فملی 4,033 4.11 61.957 میلیارد
اخابر 2,302 1.41 31.852 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر