ترین‌های بورس چهارشنبه (8 خرداد)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (8 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سقاین 20,000 20,000 62.95
سبهان 16,850 16,850 43.49
بنیرو 9,500 9,500 19.08
فمراد 16,329 16,494 9.14
خوساز 1,775 1,760 7.51

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سخاش 17,074 17,040 4.80
قمرو 11,019 11,100 4.68
سیدکو 2,021 2,013 4.58
سکرد 2,250 2,241 4.58
نمرینو 16,089 16,028 4.54

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 418 2.20 368.167 میلیارد
ستران 10,501 0.14 317.569 میلیارد
وخارزم 1,439 3.75 301.501 میلیارد
کاوه 4,781 4.78 289.321 میلیارد
وبملت 3,588 3.40 272.733 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
اخابر 2,335 4.66 163.51
وبملت 3,588 3.40 154.60
مبین 10,265 3.40 126.23
پارسان 4,535 1.84 87.02
خودرو 4,602 4.78 84.19

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,416 4.97 122.626 میلیارد
وخارزم 1,439 3.75 46.436 میلیارد
وتجارت 418 2.20 46.372 میلیارد
ستران 10,501 0.14 45.659 میلیارد
غبشهر 6,250 3.91 41.95 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وغدیر 2,023 1.66 33.261 میلیارد
سخوز 8,005 4.79 32.661 میلیارد
رمپنا 6,121 1.61 26.143 میلیارد
بفجر 12,143 3.38 24.846 میلیارد
حکشتی 4,973 1.95 22.831 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر