ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (7 خرداد)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (7 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کگهر 11,903 12,001 13.70
نوین 1,516 1,543 6.46
شتوکا 24,064 24,064 5.00
کیمیا 13,968 13,968 5.00
زنگان 13,314 13,314 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افرا 6,756 6,751 4.93
بکهنوج 6,540 6,492 3.20
ثرود 2,374 2,340 2.51
قشیر 5,721 5,647 2.49
وهور 2,108 2,132 2.45

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,788 3.00 259.105 میلیارد
چکاپا 5,251 0.23 165.697 میلیارد
اعتماد 24,610 0.10 163.024 میلیارد
غشهداب 3,564 3.88 136.225 میلیارد
دریشمک 13,654 4.65 117.474 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کاسپین 27,576 4.97 40.644 میلیارد
دریشمک 13,654 4.65 37.645 میلیارد
کگهر 11,903 13.70 32.073 میلیارد
شرانل 11,531 4.17 31.779 میلیارد
کشرق 11,128 4.99 31.047 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,610 0.10 69.008 میلیارد
چکاپا 5,251 0.23 42.576 میلیارد
کرمان 24,890 4.98 14.822 میلیارد
ذوب 1,788 3.00 14.599 میلیارد
خدیزل 7,426 0.05 9.686 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر