ترین‌های بورس سه‌شنبه (7 خرداد)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (7 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وپست 2,977 2,951 13.24
دفارا 16,500 16,500 11.70
شیران 8,117 8,050 7.61
لابسا 24,153 24,153 5.00
وملی 17,314 17,314 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 36,931 36,909 4.94
کماسه 8,248 8,232 4.81
ساربیل 14,276 14,214 4.58
دارو 13,003 12,944 4.57
غسالم 14,435 14,710 4.44

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,499 4.92 855.067 میلیارد
فملی 4,197 4.95 647.342 میلیارد
وتجارت 409 0.49 301.061 میلیارد
خساپا 1,349 4.33 264.032 میلیارد
کگل 7,255 4.27 263.687 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,499 4.92 717.08
فملی 4,197 4.95 403.74
کگل 7,255 4.27 372.68
فارس 4,961 2.88 332.49
فخوز 9,937 4.92 232.06

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 4,197 4.95 289.674 میلیارد
فولاد 4,499 4.92 175.41 میلیارد
دزهراوی 4,079 4.22 92.501 میلیارد
سفارس 3,778 4.97 84.576 میلیارد
دسبحان 6,947 4.97 57.19 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,035 0.06 70.609 میلیارد
وبملت 3,469 1.40 59.249 میلیارد
شپنا 10,397 3.09 46.102 میلیارد
خودرو 4,392 1.74 35.578 میلیارد
بفجر 11,747 1.72 33.795 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر