ترین‌های فرابورس شنبه (4 خرداد)
 ترین‌های فرابورس شنبه (4 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حپارسا 7,462 7,470 10.11
افرا 7,326 7,141 5.53
بمپنا 14,940 14,940 5.00
سبزوا 2,625 2,625 5.00
کمرجان 6,813 6,813 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ساینا 15,355 15,666 4.81
شرانل 10,799 10,947 4.76
نوین 1,450 1,468 4.29
غپآذر 7,226 7,290 4.11
دماوند 34,447 34,128 4.11

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,581 0.13 204.714 میلیارد
کرمان 22,544 2.92 189.66 میلیارد
ذوب 1,728 2.21 149.458 میلیارد
چکاپا 5,325 1.06 144.997 میلیارد
دبالک 4,926 4.19 96.892 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,581 0.13 42.636 میلیارد
دتولید 5,046 4.06 28.343 میلیارد
دبالک 4,926 4.19 23.2 میلیارد
وهور 2,093 4.65 10.477 میلیارد
غشهداب 3,268 2.64 8.842 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 22,544 2.92 41.769 میلیارد
آکورد 19,234 0.16 18.918 میلیارد
کاسپین 25,030 0.20 9.34 میلیارد
ذوب 1,728 2.21 8.139 میلیارد
قاسم 10,798 1.96 7.559 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر