ترین‌های بورس شنبه (4 خرداد)
 ترین‌های بورس شنبه (4 خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سغرب 4,900 4,900 18.36
غشهد 9,736 9,748 10.11
چکارن 22,590 22,590 5.00
غچین 21,356 21,357 5.00
فمراد 14,249 14,249 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کنور 5,835 5,835 5.00
وپست 2,569 2,569 4.99
دانا 3,863 3,863 4.99
دزهراوی 4,120 4,120 4.98
فلوله 9,425 9,419 4.93

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ستران 9,555 4.30 320.116 میلیارد
کمند 10,113 0.08 252.947 میلیارد
کیان 16,766 0.08 186.635 میلیارد
پارند 10,111 0.20 177.514 میلیارد
امین یکم 10,022 0.03 160.024 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
همراه 18,397 2.98 133.58
فارس 4,794 0.99 112.27
بفجر 11,710 4.36 82.98
ومعادن 3,927 0.93 37.88
فخوز 9,308 0.80 36.80

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ستران 9,555 4.30 73.096 میلیارد
غچین 21,356 5.00 70.159 میلیارد
دلر 13,504 5.00 39.567 میلیارد
کیان 16,766 0.08 35.617 میلیارد
همراه 18,397 2.98 34.131 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 10,019 2.79 46.177 میلیارد
سفارس 3,438 1.52 41.131 میلیارد
پارند 10,111 0.20 32.645 میلیارد
وبملت 3,383 2.90 32.286 میلیارد
خودرو 4,258 3.03 29.242 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر