ترین‌های فرابورس چهارشنبه (یک خرداد)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (یک خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کمرجان 9,999 9,999 54.09
غفارس 17,287 17,287 5.00
دبالک 4,728 4,728 5.00
مفاخر 5,366 5,320 4.99
وهور 2,000 2,000 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پخش 6,012 6,012 4.99
خدیزل 7,044 7,032 4.84
قاسم 11,015 10,955 4.47
توریل 3,408 3,435 4.00
غدیس 6,194 6,300 3.52

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,269 4.86 314.698 میلیارد
کرمان 23,224 2.93 218.496 میلیارد
ذوب 1,767 1.17 177.565 میلیارد
اعتماد 24,544 0.11 132.138 میلیارد
آکورد 19,204 0.05 83.64 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دتولید 4,849 4.96 38.561 میلیارد
اعتماد 24,544 0.11 31.793 میلیارد
چکاپا 5,269 4.86 13.692 میلیارد
بهپاک 8,424 1.14 11.788 میلیارد
وهور 2,000 4.99 10.274 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 19,204 0.05 42.838 میلیارد
کرمان 23,224 2.93 17.849 میلیارد
خدیزل 7,044 4.84 14.299 میلیارد
ذوب 1,767 1.17 11.832 میلیارد
کاسپین 25,100 2.03 6.912 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر