ترین‌های بورس چهارشنبه (یک خرداد)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (یک خرداد)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سبجنو 10,438 10,605 20.00
چافست 6,605 6,600 13.51
خکمک 3,106 3,111 10.06
خمحور 5,954 5,985 9.77
تکشا 12,078 12,208 9.07

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدام 21,203 22,000 4.60
پدرخش 42,207 42,019 4.57
فلامی 20,712 20,617 4.56
دسبحا 4,153 4,124 4.33
شاملا 41,194 40,816 4.12

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 412 0.49 239.682 میلیارد
ستران 9,161 4.90 197.193 میلیارد
شپترو 1,462 4.80 195.201 میلیارد
سفارس 3,490 4.18 174.189 میلیارد
بفجر 11,221 4.79 164.714 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 4,745 1.26 143.07
بفجر 11,221 4.79 86.90
رانفور 13,057 2.60 72.46
کگل 6,819 0.77 65.04
جم 13,504 1.28 61.50

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دلر 12,861 5.00 79.174 میلیارد
ستران 9,161 4.90 35.754 میلیارد
دانا 4,068 3.46 31.47 میلیارد
شپترو 1,462 4.80 27.454 میلیارد
فجر 14,905 3.52 24.448 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وساخت 5,875 3.97 53.451 میلیارد
شپنا 10,307 1.17 39.706 میلیارد
فولاد 4,274 0.49 29.315 میلیارد
رمپنا 5,869 0.07 21.859 میلیارد
وپست 2,705 2.93 21.761 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر