تغییرات قوانین بازار پایه از خردادماه

تغییرات قوانین بازار پایه فرابورس از خردادماه اعمال می‌شود.

دنیای بورس: بنا بر گفته مبینا بنی‌اسدی؛ مدیر روابط عمومی فرابورس تغییرات قوانین بازار پایه از خردادماه اعمال می‌شود. پیش‌تر هم بهنام محسنی؛ معاون فرابورس در خصوص اعمال تغییرات از خردادماه صحبت به میان آورده بود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر