ترین‌های بورس سه‌شنبه (31 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (31 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دلر 13,000 13,000 6.13
غشاذر 3,682 3,718 5.93
خچرخش 2,635 2,610 5.82
شسینا 28,518 28,518 5.00
خلنت 25,475 25,475 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غبهنوش 9,699 9,865 4.87
سصفها 14,341 14,477 4.79
سهرمز 8,414 8,377 4.57
نمرینو 15,705 15,617 4.46
غاذر 9,942 9,893 4.38

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,516 4.86 578.209 میلیارد
مبین 9,458 4.76 372.855 میلیارد
شپنا 10,431 0.52 226.921 میلیارد
فلوله 10,025 4.98 201.142 میلیارد
فولاد 4,295 2.58 193.193 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,295 2.58 366.46
وبملت 3,516 4.86 212.72
پارس 42,051 3.02 192.94
فملی 3,999 2.20 175.09
کگل 6,767 2.07 171.64

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,516 4.86 210.733 میلیارد
مبین 9,458 4.76 201.773 میلیارد
دزهراوی 4,390 5.00 118.136 میلیارد
فلوله 10,025 4.98 91.036 میلیارد
ساربیل 13,877 4.99 69.385 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 10,431 0.52 84.336 میلیارد
کمند 10,093 0.07 43.222 میلیارد
حفاری 3,587 2.37 21.029 میلیارد
وغدیر 1,980 2.06 13.876 میلیارد
پارس 42,051 3.02 11.96 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر