ترین‌های فرابورس دوشنبه (30 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (30 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کی بی سی 6,871 6,984 8.44
نطرین 17,044 20,000 8.26
بکهنوج 6,264 6,411 6.99
دماوند 32,603 32,603 5.00
کوثر 4,034 4,034 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خدیزل 7,284 7,284 5.00
قشیر 5,599 5,599 4.99
کاسپین 24,856 24,850 4.97
کپرور 23,101 23,090 4.95
غدیس 6,186 6,181 4.92

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 25,082 2.83 417.871 میلیارد
ذوب 1,783 1.27 268.353 میلیارد
اعتماد 24,503 0.03 266.028 میلیارد
چکاپا 4,827 0.37 100.709 میلیارد
سمگا 4,660 2.08 67.039 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اوصتا 11,851 0.06 12.728 میلیارد
مفاخر 4,869 3.97 6.347 میلیارد
آکورد 19,184 0.06 5.389 میلیارد
ذوب 1,783 1.27 5.203 میلیارد
ارفع 6,024 4.97 5.135 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 25,082 2.83 140.761 میلیارد
اعتماد 24,503 0.03 13.844 میلیارد
کگهر 10,466 0.81 10.373 میلیارد
کاریس 29,161 2.38 9.188 میلیارد
کاسپین 24,856 4.97 8.7 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر