ترین‌های بورس دوشنبه (30 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس دوشنبه (30 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شفن 61,391 61,393 5.00
غسالم 15,354 15,354 5.00
ساربیل 13,217 13,217 5.00
تکشا 11,074 11,074 5.00
فلامی 21,778 21,779 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکاوه 5,965 5,965 4.99
سفانو 8,053 8,050 4.96
سشمال 1,796 1,795 4.92
قصفها 21,248 21,686 4.92
سفارس 3,373 3,370 4.91

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وخارزم 1,233 4.85 459.045 میلیارد
پارس 40,812 4.13 309.702 میلیارد
وبملت 3,351 1.70 289.76 میلیارد
شپنا 10,377 2.56 270.909 میلیارد
ستران 8,321 3.66 241.725 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
پارس 40,812 4.13 253.23
شبریز 22,141 4.66 99.96
پارسان 4,286 1.93 85.62
فولاد 4,187 0.60 84.83
شفن 61,391 5.00 72.43

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شفن 61,391 5.00 167.336 میلیارد
وخارزم 1,233 4.85 105.483 میلیارد
فجر 13,708 1.01 68.791 میلیارد
شپترو 1,329 4.89 41.442 میلیارد
وپست 2,532 2.43 41.324 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 4,116 4.72 86.889 میلیارد
وبملت 3,351 1.70 48.742 میلیارد
رمپنا 5,875 2.80 45.558 میلیارد
بفجر 10,188 2.77 39.128 میلیارد
واتی 2,519 4.87 28.883 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر