ترین‌های فرابورس شنبه (28 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس شنبه (28 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شرانل 11,633 11,512 22.11
خدیزل 7,933 8,085 18.56
کرمان 23,230 23,625 13.49
فولای 4,295 4,302 10.04
شتوکا 20,719 20,719 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثالوند 3,134 3,107 4.16
زبینا 5,621 5,619 4.06
قاسم 11,642 11,544 2.73
کتوکا 9,859 9,737 2.47
ساینا 16,430 16,260 1.76

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,763 1.91 357.982 میلیارد
بهپاک 8,716 4.50 257.227 میلیارد
خدیزل 7,933 18.56 211.76 میلیارد
اعتماد 24,479 0.13 169.649 میلیارد
چکاپا 5,047 0.00 129.831 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
بهپاک 8,716 4.50 140.46 میلیارد
شغدیر 6,985 4.96 73.263 میلیارد
دتولید 4,406 4.98 47.399 میلیارد
کاسپین 25,767 4.98 44.416 میلیارد
خدیزل 7,933 18.56 42.909 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,479 0.13 32.328 میلیارد
ذوب 1,763 1.91 31.289 میلیارد
آکورد 19,164 0.15 22.869 میلیارد
غمینو 6,297 4.46 18.905 میلیارد
میدکو 3,892 0.28 7.838 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر