ترین‌های بورس شنبه (28 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس شنبه (28 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ددام 4,543 4,609 21.21
ساروم 3,688 3,688 15.39
پسهند 4,900 4,900 14.30
ثاخت 1,361 1,365 11.10
حتاید 6,949 6,960 10.06

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غسالم 14,730 14,698 4.79
قپیرا 23,533 23,701 4.06
قلرست 7,396 7,318 3.99
غشان 9,289 9,365 3.94
بنیرو 8,990 8,873 3.74

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فلوله 10,065 5.00 578.892 میلیارد
بترانس 6,896 4.99 541.532 میلیارد
وتجارت 397 0.75 301.571 میلیارد
خودرو 4,494 4.73 300.694 میلیارد
خساپا 1,359 0.00 226.75 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
اخابر 2,720 4.29 175.38
وبملت 3,461 2.79 122.66
کچاد 4,986 2.15 120.57
وامید 5,395 2.86 116.66
رانفور 13,039 3.98 109.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فلوله 10,065 5.00 495.601 میلیارد
بترانس 6,896 4.99 270.383 میلیارد
واتی 2,540 4.61 102.608 میلیارد
حکشتی 5,136 4.86 76.517 میلیارد
کاما 13,620 4.38 50.148 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,163 0.08 57.399 میلیارد
رمپنا 6,225 0.10 45.516 میلیارد
وپخش 21,390 2.79 32.63 میلیارد
بفجر 11,000 0.18 25.771 میلیارد
فملی 3,941 1.52 19.944 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر