سازمان بورس ملزم به انتشار صورت‌های مالی

با بررسی لایحه شفافیت در جلسه هیات وزیران و در صورت تصویب در مجلس، موسسه‌های عمومی و خصوصی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار باید صورت‌های مالی و اطلاعات دارایی و هزینه‌ها را منتشر کنند.

دنیای بورس: در جلسه هیات وزیران لایحه شفافیت مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. براساس یکی از بندهای این لایحه، موسسه‌های عمومی و خصوصی عهده دار خدمات عمومی باید صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی، درآمد و هزینه‌ها را منتشر کنند.

با این لایحه، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مطالبه کننده شفافیت از سایر شرکت‌ها، ملزم به شفاف‌سازی دقیق فعالیت‌ها و درآمدها است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر