ترین‌های فرابورس چهارشنبه (25 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (25 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بهپاک 8,352 8,350 21.15
کرمان 20,468 20,481 10.17
کاسپین 24,545 24,545 5.00
غفارس 16,072 16,072 5.00
زگلدشت 10,500 10,500 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشهداب 3,298 3,280 4.29
زاگرس 48,516 48,400 3.54
ثغرب 1,496 1,496 3.48
بساما 3,987 3,990 3.35
غگلستا 10,144 10,072 3.26

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 20,468 10.17 346.344 میلیارد
ذوب 1,730 1.09 316.156 میلیارد
چکاپا 5,048 0.56 232.859 میلیارد
اعتماد 24,447 0.09 221.703 میلیارد
آکورد 19,135 0.06 174.103 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 20,468 10.17 193.423 میلیارد
کاسپین 24,545 5.00 54.493 میلیارد
شغدیر 6,655 3.60 29.707 میلیارد
آکورد 19,135 0.06 14.344 میلیارد
دتولید 4,197 4.98 14.149 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,048 0.56 40.745 میلیارد
ذوب 1,730 1.09 17.305 میلیارد
تبرک 2,893 1.70 12.378 میلیارد
شراز 32,926 2.58 11.477 میلیارد
کگهر 10,435 1.97 10.09 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر