ترین‌های بورس چهارشنبه (25 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (25 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سفار 19,906 19,906 56.37
شنفت 12,500 12,500 30.60
شبهرن 20,155 19,941 15.63
شسپا 39,968 39,251 14.88
ختراک 8,552 8,552 10.23

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خعتبار 3,247 3,247 4.98
نمرینو 16,890 16,876 4.92
غسالم 15,471 15,445 4.83
کسرام 24,696 24,900 4.41
غمارگ 5,119 5,141 4.32

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سفارس 3,367 3.60 351.221 میلیارد
پارند 10,055 0.07 325.223 میلیارد
فلوله 9,586 4.98 300.512 میلیارد
بترانس 6,568 4.64 275.495 میلیارد
وتجارت 400 2.20 272.411 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شبهرن 20,155 15.63 184.65
شسپا 39,968 14.88 141.64
ومعادن 3,924 2.43 97.71
شبندر 14,861 1.53 80.59
فخاس 12,498 1.95 56.31

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فلوله 9,586 4.98 234.856 میلیارد
بترانس 6,568 4.64 134.174 میلیارد
های وب 5,628 3.61 99.384 میلیارد
سفارس 3,367 3.60 65.68 میلیارد
پارند 10,055 0.07 62.012 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وکار 1,899 4.51 160.051 میلیارد
خودرو 4,289 1.06 57.315 میلیارد
رمپنا 6,219 2.19 39.213 میلیارد
وامید 5,245 1.47 31.883 میلیارد
شپنا 10,412 0.44 27.335 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر