ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (24 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (24 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
رایان 1.05 میلیون 1.05 میلیون 5.00
کاسپین 23,377 23,377 5.00
زگلدشت 10,000 10,000 5.00
زبینا 5,652 5,652 5.00
ثباغ 2,898 2,898 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آساس 21,800 21,740 2.68
سدبیر 2,011 2,055 1.90
ولبهمن 1,889 1,829 1.87
نطرین 15,159 14,900 1.08
آسام 32,000 32,000 0.57

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,749 1.22 389.755 میلیارد
چکاپا 5,020 4.89 239.495 میلیارد
زاگرس 50,313 3.41 190.217 میلیارد
اعتماد 24,424 0.06 150.141 میلیارد
غشهداب 3,448 0.32 110.222 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,020 4.89 99.226 میلیارد
کاسپین 23,377 5.00 66.154 میلیارد
زاگرس 50,313 3.41 41.2 میلیارد
شغدیر 6,424 4.56 23.087 میلیارد
ثعمرا 2,064 2.84 17.57 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 10,227 2.69 31.793 میلیارد
اعتماد 24,424 0.06 28.1 میلیارد
دی 1,294 2.78 7.487 میلیارد
غمینو 5,841 1.67 6.37 میلیارد
ذوب 1,749 1.22 6.287 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر