ترین‌های بورس سه‌شنبه (24 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (24 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حتوکا 3,584 3,600 10.31
چکاوه 6,001 6,006 10.15
دیران 3,839 3,847 10.00
قنیشا 10,982 11,008 9.98
سبهان 43,041 43,042 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نگین 10,600 10,600 11.11
خعتبار 3,417 3,416 4.95
سقاین 12,638 12,889 3.75
سپاها 1,795 1,767 3.49
شپدیس 15,501 15,517 2.92

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,337 4.87 980.109 میلیارد
ونوین 4,363 4.91 617.507 میلیارد
سفارس 3,251 2.87 512.918 میلیارد
وپخش 19,883 4.99 462.797 میلیارد
پارند 10,048 0.08 410.839 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شپنا 10,458 4.67 243.46
شبندر 14,637 4.32 217.99
فارس 4,793 1.91 214.66
فولاد 4,293 1.42 203.32
وبملت 3,337 4.87 202.02

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,337 4.87 616.814 میلیارد
وپخش 19,883 4.99 253.522 میلیارد
بترانس 6,277 4.88 112.354 میلیارد
خپارس 1,045 4.50 91.723 میلیارد
بفجر 10,801 4.73 79.944 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 6,358 0.71 62.385 میلیارد
خساپا 1,387 4.36 46.766 میلیارد
فایرا 5,770 4.99 21.489 میلیارد
شبندر 14,637 4.32 14.294 میلیارد
فرآور 38,842 4.23 12.918 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر