ترین‌های فرابورس دوشنبه (23 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (23 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افرا 5,773 5,843 8.90
کاسپین 22,264 22,264 5.00
کپرور 21,991 21,991 5.00
غفارس 14,579 14,579 5.00
خدیزل 6,070 6,070 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دی 1,259 1,254 3.38
کگهر 9,946 10,120 1.66
بمپنا 13,599 13,600 1.35
هرمز 5,536 5,543 0.90
وهور 1,627 1,640 0.67

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,409 0.05 506.988 میلیارد
ذوب 1,728 1.77 313.084 میلیارد
زاگرس 48,654 4.99 168.523 میلیارد
چکاپا 4,786 4.04 117.138 میلیارد
غشهداب 3,438 2.93 107.244 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 48,654 4.99 119.164 میلیارد
کپرور 21,991 5.00 37.875 میلیارد
چکاپا 4,786 4.04 31.002 میلیارد
آکورد 19,114 0.05 26.214 میلیارد
ثباغ 2,760 3.76 23.55 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,728 1.77 25.463 میلیارد
کگهر 9,946 1.66 15.433 میلیارد
فزرین 5,534 4.81 7.702 میلیارد
دی 1,259 3.38 7.66 میلیارد
اوان 39,342 0.81 7.027 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر